"RaskolnikOFF", Karlsruhe (Konzerthaus, 28.01.2022)